KŮROVCOVÁ KALAMITA - Petice projednána Senátem

19. 06. 2019 | kůrovcová kalamita

Petice „Zdravé a prosperující lesy pro příští generace“ podepsalo celkem 16 543 petentů. Petenti apelují na českou vládu a parlament ve věci ochrany přírodních a společenských hodnot lesních majetků v České republice. Petenti uvádějí svoji znepokojenost se situací v ČR v rámci pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení kůrovcové kalamity. Dle nich jsou ohroženy statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací. Zpravodajkou Petice je za Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátorka Jaromíra Vítková.

„Jednala jsem několikrát se zástupci petentů a dohodli jsme se uspořádat veřejné slyšení, které proběhlo 16. května v Senátu. Na slyšení vystoupili zástupci petentů, ministerstev, dotčených orgánů a organizací. Současná kůrovcová kalamita je alarmující. Největší vliv na tuto situaci mají klimatické podmínky a zejména velké sucho a teplo,“ uvedla senátorka Vítková.

Situace nejvíce ohrožuje drobné vlastníky lesů. Týden co týden přibývá suchých porostů a ohrožuje to i zdroje pitné vody, které má řada měst a obcí právě v lesích.

„Petenti vyžadují vyčlenění tří miliard korun ze státního rozpočtu na pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovném zalesnění pro rok 2019. Pro rok 2020 bude potřeba na obnovu lesů 5-7 miliard korun. Žádají o součinnost vládu a všechny rezorty k neprodlenému plnění opatření přijatých v rámci mezirezortních koordinačních jednání k řešení kalamitní situace v lesích. Petenti požadují od vlády vydání mimořádného opatření k sadebnímu materiálu v kalamitních oblastech. Dále apelují na rychlé projednání novely zákona o lesích a chtějí úpravu zákona o zadávání veřejných zakázek tak, aby umožnil veřejným zadavatelům v lesním hospodářství operativně reagovat na kalamitní situace v lesích. Dále také apeluji na návrh novely zákona o myslivosti za účelem snížení vysokých stavů zvěře a škod, které působí na lesních pozemcích. V neposlední řadě petenti žádají o předložení návrhu způsobu výkupu dřevní hmoty od drobných vlastníků lesů, který zohlední stávající situaci na trhu dřeva a zahájení diskuze o reformě státní správy lesů a správy malolesů,“ uvedla senátorka Vítková návrhy usnesení, které v rámci Výboru společně s petenty předložila Senátu.

Senátoři jsou petentům nakloněni i z Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Podvýboru pro zemědělství výboru pro Hospodářství, zemědělství a dopravu, které byly požádány o stanovisko k této Petici.

„I lesní porosty na Letovicku, Boskovicku, Blanensku, Lomnicku, kolem Černé Hory jsou silně poškozeny a na mnohých místech vidíme pouze holiny. Mění se tvář krajiny a dochází také k vysoušení půdy. To jsou moje zkušenosti z terénu. Proto jsem také neotálela s šetřením samotné Petice a zařazením na schůzi Senátu. Senát Petici projednal ve čtvrtek 13. 6. 2019. Na plénu Senátu vystoupili zástupci petentů, zástupci příslušných ministerstev, orgánů a institucí. Dvouhodinové jednání Senátu o Petici bylo ukončeno hlasováním. Všichni přítomní senátoři shledali petici jako důvodnou. Schválena byla všechna usnesení, která mají urychlit řešení kalamity a obnovu lesních porostů na pozemcích, které vlastní obce, města, církve, stát i fyzické osoby. Dnes se jedná v některých regionech o ekologickou hrozbu a nesmíme otálet,“ zakončila Vítková.

tisková zpráva senátorky Vítkové 19. 6. 2019

 

fotografie