16. valná hromada Komory soukromých lesů SVOL: Více financí pro lesy

14. 02. 2020 | kůrovcová kalamita

Již 16. valná hromada Komory soukromých lesů SVOL, která se konala ve čtvrtek 13. února 2020 v Jihlavě, znovu otevřela aktuální témata, která z pohledu soukromých vlastníků lesů v ČR vyžadují bezodkladné řešení. Vedle výše státního příspěvku na zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 a následující,  a jejich lepší dostupnost i pro drobné vlastníky, k nim patří zejména novelizace zákona o myslivosti, či zavedení platby na plochu vlastníkům lesa za poskytování mimoprodukčních funkcí lesa.


„Ministrovi zemědělství patří naše poděkování. Čeká nás ale další společný boj. Máme před sebou opět náročný rok, kůrovcová kalamita neskončí ani letos, ani příští rok. Podle našich odhadů bude potřeba na kompenzaci následků kůrovcové kalamity za rok 2019 pro nestátní vlastníky lesů – tedy subjekty nejen soukromé, ale také obecní a církevní – vyčlenit ze státní pokladny částku ve výši sedmi miliard,“ uvádí předseda Komory soukromých lesů SVOL Richard Podstatzky Thonsern „Vnímáme jako nešťastné, že tyto prostředky nejsou vyčleněny přímo ve státním rozpočtu, ale pouze v rezervách. I to bychom do budoucna samozřejmě rádi změnili,“ zmínil. 

Právě jednání ohledně dostatečného objemu financí na příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 a vyjednání podmínek usnadňujících přístup k této podpoře drobným vlastníkům lesa patří k hlavním úkolům Komory soukromých lesů i celé organizace SVOL pro činnost v nadcházejícím roce.

Pozitivně přijímají soukromí vlastníci lesů návrh nových dotačních titulů v rámci příspěvků na hospodaření v lesích podle nařízení vlády, o kterých Ministerstvo zemědělství se zástupci SVOL jedná. S ohledem na budoucí vývoj a zajištění všech funkcí lesa ale považují za nutnost zavedení plošné platby na hektar lesa a spolupráci všech lesnických subjektů v resortu.

Loňskou práci resortu Ministerstva zemědělství ocenil také senátor Miloš Vystrčil (ODS), který ovšem připomněl, že hlavní problém je stále ve zpoždění, se kterým stát situaci v lesích řeší. „Nechápu to. Když víme, že máme problém, a my to víme už několik let, jak můžeme nechat situaci dojít tak daleko, že Senát dostane ke schválení něco tak nedovařeného a nedopečeného, jako naposledy byla novela lesního zákona a musí ji pod tlakem schválit, jinak by se vlastníci, kteří se starají o lesy, žádné pomoci vůbec nedočkali? Kdy už konečně pochopíme, že když jde o lesy, jde o nás všechny?“

V řadě vystoupení na valné hromadě zaznělo, že současná  kůrovcová kalamita není záležitostí výhradně Ministerstva zemědělství, ale celé vlády. „Jedno ministerstvo zejména v této bezprecedentní krizi nezmůže nic, i kdyby pracovalo nakrásně perfektně. Stanovisko musí zaujmout celá vláda, řešení je potřeba nalézt společně,“ konstatuje Miloš Vystrčil. „Stát má morální povinnost vlastníkům lesa nyní pomoci, protože pečují o lesy, které poskytují benefity celé společnost.

Dotace je nutná, ale není to řešení, les musí vlastníka uživit. Chybí podpora státu na zpracování dřeva, je třeba uvolnit pravidla pro zalesňování a snížit stavy spárkaté zvěře,“ poznamenal ve svém vystoupení senátor Tomáš Czernin (TOP 09)

Vzniklé holiny je potřeba zalesnit bezodkladně, zároveň je však nutné koncepčně řešit budoucnost soukromého podnikání v lesnickém sektoru. „Vlastníky lesů čekají dlouhé roky, kdy žádný příjem z prodeje dřeva mít nebudou. Budu se proto velmi přimlouvat za příspěvek na plošnou dotaci za hektar, která by vlastníkům péči o lesy přinášející společnosti celou řadu mimoprodukčních funkcí, kompenzovala,“ poznamenala ve svém vystoupení senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).

www.svol.cz

K dalším záměrům, které považuje Komora soukromých lesů SVOL za prioritu, patří prosazení novelizace zákona o myslivosti s důrazem na ochranu soukromého vlastnictví a snížení minimální výměry u honiteb vlastních na 250 ha, prosazení daňových úlev v souvislosti s následky kalamit způsobenými biotickými i nebiotickými činiteli, či jednání s MZe o navýšení rozpočtu ministerstva pro lesnický sektor.

Valné hromady se v Jihlavě zúčastnila celá řada dalších zajímavých hostů: Patrik Mlynář, náměstek ministra pro lesní hospodářství, Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství, Jan Václavík, předseda Lesnicko-dřevařské komory, senátorka Jana Krutáková aj.

Komora soukromých lesů SVOL v detailu:

  • Počet členů ke dni 7. 2. 2020 je 183, členové hospodaří na výměře cca 140 tisíc hektarů
  • Na další dvouleté období budou v čele KSL: předseda Richard Podstatzky Thonsern, místopředseda Constantin Kinský, členové představenstva: Jan Kolowrat-Krakowský, Miroslav Pacovský, Michael Podstatzký Lichtenstein.

fotografie

fotografie