Poslanci a senátoři musí naslouchat odborné veřejnosti

12. 02. 2018 | vzělávání

V posledních letech řada rodičů požadovala umístění svých dětí do mateřských škol, a to dokonce dětí mladších tří let. Na požadavky reagovala novela „školského“ zákona a to v ustanovení: K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy. Ten také stanoví kritéria pro přijetí. Ze zákona musí vzít přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona v aktuálním znění (s odlišnou účinností k 1. 9. 2017 děti od 4 let, k 1. 9. 2018 dětí od 3 let a s účinností od 1. 9. 2020 děti od 2 let vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy). V případě, že nelze tyto děti z kapacitních důvodů přijmout nebo obec mateřskou školu nezřizuje, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole.

Odborníci (pedagogové, psychologové, zástupci zřizovatelů, MPSV ČR, učitelky, zástupci dětských skupin, rodinných center, a další) se sešli se senátory na veřejném slyšení  „Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy“. Zde padaly argumenty, proč malé děti do věku tří let mají být se svojí maminkou.

Všechny rodiny však nemají stejné finanční podmínky a tak v případě nejnutnějším mohou být děti začleněny do dětských skupin nebo rodičovských

(mateřských) center. „Veřejné slyšení odhalilo, jak těžko lze do zákonů, vyhlášek a předpisů zachytit problematiku každodenního života. Snaha vše obsáhnout vede často k přijímání ustanovení, která se v praxi ukáží jako nevhodná a nedomyšlená. Je to nejen případ ustanovení o docházce 2letých dětí do MŠ, ale i pamlsková vyhláška“, vyjádřila se Jaromíra Vítková.

Povinnost pro klasickou mateřskou školu přijímat děti dle novely zákona nastane k 1. 9. 2020. V běžných MŠ to způsobí problémy, protože v jedné třídě budou věkově velmi rozdílné děti  (s různým stupněm zvládání hygieny, samoobsluhy, apod.), bude to náročné pro učitelky i děti mladší i starší. Budou mít problémy i zřizovatelé s kapacitou škol. Pokud mají být dvouleté děti přijímány do mateřské školy, je nezbytné, aby byly prostory a vybavení na toto připraveny. Stejně tak je nutné počítat s posílením personálního zajištění o pečující osoby.

Město Boskovice proto již v roce 2015 požádalo o dotaci na přístavbu budovy MŠ Boskovice na ul. Bílkově, s tím, že jedna ze dvou nových tříd bude pro děti mladší tří let. Město obdrželo dotaci ve výši cca 21mil. Kč a v současné době je dokončována stavba - přístavba dvoupodlažního nepodsklepeného objektu zastřešeného plochou jednoplášťovou střechou ke stávající budově MŠ Bílkova a kotelny. V každém podlaží je umístěna jedna třída mateřské školy, kde bude místnost využívaná jako herna a ložnice, dále zde bude veškeré zázemí: - šatna, umývárna s integrovaným WC, kancelář učitelek, místnost pro individuální výuku a místnost pro vydávání stravy. Dále se upravují exteriér, dětské hřiště, interiér bude vybaven nábytkem, učebními pomůckami, doplňky a bude rozšířena kapacita kuchyně, prádelny.

1. 9. 2018 budou do těchto tříd přijímány děti s tím, že o malé děti bude pečovat více personálu a se zaměřením na malé děti, tzv. chůvy, které pečují o děti v dětských skupinách a jsou hrazeny pomocí „šablon“ - dotace z MŠMT.

tisková zpráva 9. 2. 2018 

Kontaktní údaje:

Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice

Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Mobil: +420 606 836 349

E-mail: mirkavitkova@centrum.cz

www.jaromiravitkova.cz