Příprava stavby silnice 43 pokračuje

18. 02. 2021 | doprava

I když pandemická situace nedovoluje osobní návštěvy a větší setkávání, senátorka Jaromíra Vítková nenechává kolem silnice 43 nic náhodě a jedná dál. Pokud to nelze osobně, jedná v této věci on-line.

„Nejprve jsme měli v lednu jednání online k aktualizaci Technicko-ekonomické studie I/43 Svitávka-Staré Město, které dalo impuls, že jsem se rozhodla oslovit přímo ministra dopravy. Jednala jsem začátkem února, a to nejen s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, ale i s generálním ředitelem ŘSD ČR Radkem Mátlem a ředitelem odboru strategie MD ČR Luďkem Sosnou. Apelovala jsem na pana ministra, jak moc je pro nás silnice S(D)43 důležitá a potřebná. Ministr přislíbil podporu v urychlení některých kroků. Následovalo jednání v kanceláři PK-Ossendorf (zpracovatel projektové dokumentace) a následují postupně jednotlivé schůzky v dotčených obcích. První jednání se uskutečnilo se zástupci obcí Lysice, Bořitov a Drnovice. Byl předložen konkrétní rozsah stavby silnice 43, jeho dopad a vztahy na dopravní, technickou a další infrastrukturu v katastrech. Současně byla představena kompenzační opatření. Jedná se o polní cesty, které zajišťují přístup na pozemky, jejich doplnění a náhrada za zrušené. Dále výsadba nových stromů za pokácené, vznik nových vodních prvků, úprava koryt některých vodotečí s cílem vytvořit biocentra a biokoridory. Na všech setkáních byla několikahodinová diskuze a bude následovat v jednotlivých obcích. Jednání se v rámci mých časových možností ráda zúčastňuji, abych mohla popřípadě obcím pomoci. Projektanti i zástupci investora hledají pro obce optimální řešení, která mohou i zlepšit stávající stav životního prostředí. Uvedená jednání probíhají souběžně s jednáním centrální komise Ministerstva dopravy. V úseku Bořitov-Svitávka se letos budou dokončovat práce pro inženýrskou činnost a dále se bude řešit územní řízení. Co se týče jižní části a okolí Brna – zde byla přislíbena vstřícnost v nadstandardním řešení, aby to co nejméně negativně dopadlo na občany, což znamená varianty tunelů, podzemního vedení dané silnice, protihluková opatření a podobně. Harmonogram prací se naplňuje a možná se i urychlí. To bych si přála stejně jako všichni, kdo jezdíme po I/43,“ sdělila senátorka Jaromíra Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové