Diskuze o kvalitě vzdělávání

05. 02. 2019 | vzdělávání

V naší společnosti se dlouhodobě diskutuje celkový průběh vzdělávání, výsledky žáků, pozice pedagogů ve společnosti a jejich platová ohodnocení a další. Tímto se zabývá Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2017/2018, kterou projednával Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Zpravodajkou Výroční zprávy byla senátorka Jaromíra Vítková.

„Výroční zpráva ČŠI obsahuje závažná zjištění, uvádí řadu doporučení, jak pro školy, tak doporučení systémových. Mezi největší problémy patří přehlcené rámcové vzdělávací programy. Někdy je to na úkor základních znalostí a dovedností, které by se měly děti ve škole naučit.  Problémem se jeví nesprávné používání digitálních technologií, špatná spolupráce rodin se školou, spolupráce vedení školy s jednotlivými pedagogy, neustále rostoucí administrativa, nízký počet kvalifikovaných odborníků, neodpovídající odměny a další,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková.

Výroční zprávu ČŠI v úterý 29. 1. 2019 projednal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu. Senátorka Vítková jednotlivé kapitoly zaměřené na stupně vzdělávání konzultovala s odborníky z praxe.

„Navrhla jsem sjednat schůzku se zástupci MŠMT a případně dalšími odborníky. V usnesení Výboru jsem požádala, aby MŠMT navrhlo řešení a časový harmonogram naplnění doporučení citovaných ve Výroční zprávě ČŠI za školní rok 2017/2018,“ uvedla senátorka.

Důležitým bodem jednání Senátu dne 30. 1. 2019 byla v rámci novely školského zákona problematika přípravných tříd. Přípravné třídy ZŠ by se měly opět otevřít i dětem, které mají tzv. odklad věkem, tedy dosáhnou šesti let od září do prosince. Návrh novely školského zákona prošel poslaneckou sněmovnou a byl zařazen na programu schůze Senátu. Zpravodajkou tohoto tisku byla určena senátorka Vítková, která novelu podpořila. „Jedná se o návrat do stavu, který dříve platil. Řada přípravných tříd zanikla a nepodařilo se je znovu otevřít. Mělo by to pomoci zejména dětem ve velkých městech,“ zakončila Vítková. Výbor pro vzdělávání doporučil Senátu schválit tento návrh zákona a Senát jej na své schůzi schválil.

Listy regionů únor 2019