Tři roky v Senátu

21. 11. 2019 | Senát

Jako senátorka jsem podepsala slib 16. listopadu 2016 v Senátu na ustavující schůzi. Nyní jsou to tři roky, co funkci senátorky vykonávám aktivně jak v Senátu, tak ve svém volebním obvodu Blansko. Mojí největší prioritou je výstavba D43. Senát petici nejen projednal, ale přijal i usnesení s odpovědností a termíny. Proto komunikuji s MD ČR, Jihomoravským krajem, ŘSD ČR. A výsledky se dostavují. Při výjezdním jednání 29. října zástupce ŘSD informoval, že Oddělení technické přípravy Morava ŘSD postupuje na generální ředitelství do Prahy záměr projektu Bořitov-Svitávka k doplnění formalit a v polovině listopadu by měla záměr projednat centrální komise dopravní infrastruktury k odsouhlasení. Následovat bude výběrové řízení na zpracovatele k dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Vedle toho se dále řeší celý úsek od Bořitova až po Staré Město.

 

V Senátu jsem ověřovatelkou a členkou volební komise. Ověřovatelů Senátu je celkem 12. Jako ověřovatelka dohlížím na to, aby byla všechna usnesení správně zapsána a uložena ve spisech Senátu. Je to jako u ověřovatele zastupitelstva. Dosud jsem žádné chyby nezaznamenala. Volební komise je náročnější, protože musíme pečlivě počítat hlasy, pokud je na schůzi volba. Někdy to zabere i celou polední přestávku.

 

Jsem členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a také členkou Podvýboru pro sport. Projednávat petice je složitý proces, který určuje jednací řád Senátu. Každá petice upozorňuje na jinou problematickou oblast, zpravodaj se musí zorientovat v dané problematice. Pokud má petice víc jak 10 000 podpisů, je vhodné uspořádat k dané petici veřejné slyšení, kde jsou přizváni nejen petenti, ale i zástupci státní správy a odborných institucí. Dle projednávané problematiky může být i zorganizováno například výjezdní zasedání v terénu. Následuje projednání v různých výborech Senátu a nakonec projednání plénem Senátu. Je to časově i oborově náročná agenda.

Jako zpravodajka jsem byla u Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní, Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem, Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb, Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace.

Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb byla projednána v Senátu koncem roku 2018. V březnu tohoto roku dozorčí rada České pošty rozhodla o růstu mezd zaměstnanců o 10 %, což byl takový první malý krok ke zlepšení situace.  Dalším krokem byl tzv. restrukturalizační plán s cílem stabilizovat rozpočet České pošty. Konkrétně šlo o zvýšení úhrady státem za univerzální službu na další roky, která byla jen 500 mil. Kč a nepokrývala zdaleka veškeré náklady, které stát po České poště požadoval. Finanční limit pro platbu od státu se zvýšil z 500 milionů na 1,5 miliardy korun. V Senátu tato novela zákona o poštovních službách byla schválena 25. 7. 2019 na 10. schůzi.

Dále jsem se také hodně zajímala o problematiku projektu Pošta Partner. V dubnu 2018 jsem dokonce svolala schůzku se zástupci České pošty a Ministerstva vnitra v Ostrově u Macochy. Od té doby jsou v projektu také určité novinky, například snaha řešit zástup pracovníků na úřadě za dovolenou. Toto byl jeden z palčivých problémů, který řešili na obcích. V současné době je v ČR 1 507 Pošt partner. Ohledně obvodu Blansko je to 8 Pošt Partner a dalších 11 jedná o převodu. Není to vždy jednoduché, ale jde zejména o společnou domluvu subjektů v obci. Nejaktuálnější byla Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace, která poukazovala na nutnost akutně řešit kůrovcovou kalamitu. Ve čtvrtek 31. 10. 2019 Senát schválil novelu lesního zákona, která má pomoci k rychlejšímu a snazšímu boji s kůrovcovou kalamitou. Vláda vyčlenila peníze pro nestátní vlastníky lesů a právě novela lesního zákona je umožní vyplatit. Právě kvůli rychlému vyplacení vyčleněných peněz pro vlastníky lesů jsme novelu schválili v podobě, v jakém přišla ze sněmovny, i přes výhrady, které jsme k ní měli. Mělo to být již dávno připravené. V červnu letošního roku jsme zde projednávali petici Za zdravé a prosperující lesy, kterou jsem měla jako zpravodajka. S petenty jsem stále v kontaktu. S ministrem zemědělství jsem si vyměnila v červenci dopis, ve kterém jsem žádala o rychlejší naplnění usnesení, které přijal Senát k petici. Situace je velmi kritická, proto jsem v Senátu vystoupila s tím, že je potřeba novelu co nejrychleji schválit a každá prodleva je špatně.

 

Za 3 roky v Senátu jsem zorganizovala spoustu akcí: seminářů, besed, setkání, kulatých stolů, koncertů, výstav a dalších aktivit. Chtěla bych zmínit zejména seminář Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vzdělávání v roce, Seminář na téma Výchova aneb kdo za to může, kulatý stůl Vrátíme prestiž řemeslům ve společnosti?. Poslední velká akce byla konference „Duchovní odkaz J.E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ“. Také jsem aktivně vyvolala jednání Podvýboru pro sport ohledně dotačních řízení pro sportovní kluby v roce 2019. Asi třem stovkám sportovním klubům nebyly schvalovány a následně propláceny dotace z MŠMT, což pro některé sportovní kluby bylo likvidační.

K práci senátora nesporně patří také aktivní práce v jeho obvodu. Řadu akcí jsem uspořádala ve svém obvodu Blansko, například setkání pro zástupce obcí na téma nakládání s odpadními vodami se zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Státního fondu životního prostředí, seminář pro pedagogy Boskovicka a Blanenska. Uspořádala jsem také semináře pro podnikatele či snídaně s podnikateli na různá témata.  Zorganizovala jsem schůzku k problematice stavu silnic II. a III. tříd na území našeho okresu. Zmínila bych také výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, které jsem uspořádala na Boskovicku a Blanensku v červnu 2017. Členové navštívili například Mateřskou školu Boskovice, Praktickou školu Boskovice, Židovskou čtvrť, Dům přírody v Moravském krasu, zámek Lysice a další.

Také jsem navštívila řadu zastupitelstev obcí v mém regionu a řešili jsme konkrétní problémy. Setkávám se s občany na různých kulturních, společenských, sportovních akcích, kde se na mě také obrací s jednotlivými problémy. Veškeré aktivity nejdou ani vyjmenovat, jde o neustálou práci a kontakt s lidmi, který je velmi důležitý v mé práci. 

 

Na závěr bych chtěla říct, že politická práce je práce jako každá jiná a někdy možná i dosti tvrdá. Musíte pracovat téměř nepřetržitě každý den, o víkendech, svátcích. V době nových komunikačních technologií je normální, že dostávám podněty kdykoliv a kdekoliv. Ale to jsem zvyklá z působení na radnici. Důležité je mít oporu v rodině. Tato práce mi dala spoustu nových zkušeností, nových kontaktů, podnětů, otevřela mi nové obzory a stále je, co se učit.

 

senátorka Jaromíra Vítková