Výsledky projednávání malých petic - D43

15. 05. 2018 | petice

Petice na podporu přípravy a realizace D43 byla projednána v regionální kanceláři v Boskovicích dne 4. 5. 2018.

Autorka petice: p. Přibylová

Zpravodajka petice: J. Vítková

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice obdržel "Petici na podporu přípravy a realizace D43“ dne 6. 4. 2018. V dopise popisujete svoje „vidění“ plánované výstavby D43. Uvádíte, že v lokalitě obce Sudice, kde žijete, jsou časté inverze, hustá silnice III. třídy a také silnice II. třídy, kde se pohybují také kamiony. Dále uvádíte, že kvalita silnic není dobrá a železniční jednokolejná trať Skalice-Chornice není dostatečně využívána. Připouštíte, že R (D) 43 se připravuje řadu let, a že stávající silnice I/43 z Brna do Svitav je nedostačující. V závěru uvádíte, že na stavbu D43 je pohlíženo pouze z hlediska ekonomického, na ŽP se zapomíná, že každá generace chce předat následovníkům kvalitní ŽP, že není třeba vytvářet podmínky pro nádorová a jiná onemocnění a že největším znečišťovatelem ovzduší je doprava.

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice konstatuje, že plánovaná stavba D43 je v souladu se schválenými Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (i když nyní probíhá kasační stížnost, jsou ZÚR platné tak, jak to potvrdil Krajský soud v Brně dne 20.12.2017). V rámci ZÚR je věnována pozornost ochraně životního prostředí, ovzduší a také lidskému zdraví. Vymezená trasa D43 není vedena obcemi na rozdíl od stávající trasy silnice I/43, která prochází obcemi (např. Lipůvka, Lažany, Milonice a dále na území Pardubického kraje až po Svitavy). Dle reakce na žalobu Odbor životního prostředí KÚ JMK a Oddělení ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ Brno dne 10.07.2017 uvádí tento závěr: Právě pomalá a stále odsouvaná dostavba páteřní silniční sítě JMK má za následek, že nedochází k ještě výraznějšímu zlepšení kvality ovzduší, a tedy i zmírnění dopadů na zdraví obyvatel JMK. Plynulost silniční dopravy má velmi pozitivní vliv na emise polétavého prachu. Plynule jedoucí auto jede na vyšší převodový stupeň, má na nižší spotřebu paliva a tedy i tvorbu emisí z jeho spalování. Plynule jedoucí auto nebrzdí a neakceleruje, což jsou další významné zdroje emisí prachu. Tyto „neplynulé“ stavy mají významný vliv na množství emisí ze silniční dopravy. Je důležité zdůraznit, že dle analýz výše uvedeného ČHMÚ a OŽP KÚ JMK, že silniční doprava je zodpovědná pouze za 19 % všech emisí polétavého prachu velikosti do 10 µm.

Doprava tedy je obecně zdrojem znečištění v ovzduší a v těsné blízkosti silničních komunikací může docházet k překračování imisních limitů pro suspendované částice a oxid dusičitý. Vliv dopravy na koncentrace však výrazně poklesne, pokud je doprava plynulá a není vedena v obytné zástavbě. Proto je důležité, aby obce na trase stávající silnice I/43 měly pokud možno co nejrychleji funkční silnici vyšší třídy typu D43, kde její trasa nepovede obytnou zástavbou, silniční doprava pojede plynule a současně aby tato stavba bude vybavena všemi technickými opatřeními pro snižování hluku a emisí. Takové to komunikace i s velmi intenzivní silniční dopravou mají na kvalitu ovzduší mnohem menší dopad než provoz v obytné zástavbě se spoustou křižovatek a dopravních kongescí. Dokládá to například i studie ČHMÚ „Šíření znečišťujících látek ovzduší v okolí dopravních komunikací“ (dostupné online - http://zurka.cz/download/zaloba/Sireni_kolem_komunikaci_2017_Skeril.pdf), také četná měření kvality ovzduší v blízkosti nově budovaných dálnic.

Ing. Jaromíra Vítková, senátorka