Aktuální informace k D43

04. 12. 2018 | doprava

Ředitelství silnic a dálnic ČR obdrželo Technicko – ekonomickou studii D43 „BOŘITOV – STARÉ MĚSTO D35, TECHNICKO - EKONOMICKÁ STUDIE“. Studii zpracovala Projektová kancelář Ossendorf Brno. Je majetkem ŘSD a tedy nelze zatím zveřejnit. Senátorka Ing. Jaromíra Vítková uvádí základní informace. „Součástí studie jsou i ekonomické hodnocení stavby a dopravní modely. V řešené délce cca 45 km, v již stanovené trase Bořitov – Staré Město, jsou posouzeny kategorie 2-pruh, 3-pruh, 4-pruh v závislosti na modelu dopravy v dotčených regionech. Ve studii jsou i výsledky ekonomického hodnocení, hlavním kritériem je vnitřní ekonomická výnosnost ve srovnání s diskontní sazbou, která určuje, zda je projekt životaschopný. V závěru studie doporučuje okamžitou projekční přípravu tzv. nové komunikace 43 v úseku (to znamená od nové okružní křižovatky severně od Bořitova, přivaděč na „novou 43“ a dále na sever ve 4-pruhu až do mezi úrovňové křižovatky Svitávka). Tato etapa nepředurčuje další pokračování D 43 na jih. Je třeba zajistit: podrobné geodetické zaměření zájmového území vč. inženýrských sítí a vyhotovení účelové mapy, aktuální dopravně inženýrské data, zpracovat inženýrsko-geologický průzkum včetně zajištění ložisek potřebných materiálu ke stavbě, vodohospodářskou koncepci, protikorozní průzkumy a vlivy bludných proudů, pedologii, přírodovědecký průzkum, archeologický průzkum. Na základě aktuálního stavu zajistit dokumentaci EIA. Ve spolupráci se Svazkem pro D 35 a D 43 připravujeme besedu k této studii v měsících leden nebo únor, kde zpracovatelé a zástupci institucí vysvětlí stav a další kroky. Místo i čas uvedu na FB i v tisku,“ sdělila Vítková.

„Nyní se zpracovává ekonomické hodnocení Technicko-ekonomické studie D43 a bude objednán audit bezpečnosti. ŘSD předpokládá, že studie bude předložena na projednání Centrální komisi Ministerstva dopravy v únoru nebo březnu,“ sdělil Ing. Tomáš Čoček z Ministerstva dopravy.

 

Tisková zpráva senátorky Jaromíry Vítkové