Tisková zpráva, 31. října 2018 Boskovice

31. 10. 2018 | doprava, školství, ústavní výchova

Aktuality k D43 – jednání pokračují

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje byla schválena Senátem dne 19. července 2018. Senát schválil konkrétní požadavky na MD, ŘSD a další instituce s konkrétními termíny. „Tímto krokem byla zahájena řada vyjednávání, schůzek a setkání, která budou nutná k tomu, aby se realizace urychlila. Ve čtvrtek 27. září jsem se zúčastnila jednání u Ing. Tomáše Čočka na Ministerstvu dopravy (MD) ohledně D35 a také D43. Zástupci MD sdělili, že technicko-ekonomická studie Bořitov – D35, která byla zadána v roce 2017, bude odevzdána do konce října tohoto roku,“ sdělila Vítková.

V současné době se dokončují práce na této studii. Probíhá zapracování připomínek od zadavatele. Do konce roku 2018 se předpokládá projednání studie na Centrální komisi Ministerstva dopravy.

Jedná se o technické posouzení již existujících projektových variant pro zajištění přípravy a financování staveb na kapacitní komunikaci „D43 resp. I/43“ v úseku Bořitov – Svitávka – I/35 – D35, přičemž se nejedná o vyhledávání nové trasy, ale o prověření kategorie (2-pruh, 3-pruh, 4-pruh, polovina 4-pruhu) v závislosti na modelu dopravy v dotčených regionech do roku 2050.

Ve vztahu k úseku D1 – Bořitov probíhá příprava územní studie v gesci Jihomoravského kraje, která bude po svém dokončení sloužit jako zásadní podklad pro 1. aktualizaci ZÚR Jihomoravského kraje. 

„Na silnici I/43 jsou úseky, které je potřeba řešit aktuálně. Důležitá místa jsem konzultovala se zástupci ŘSD, jedná se zejména o úsek v Černohorském lese a Lipůvka – připojení od Blanska,“ uvedla senátorka.

Úsek "Černohorský les" – ostré zatáčky, velký podélný sklon.

Tento úsek řeší stavba „I/43 Lom Černá Hora“, kterou se překládá stávající I/43 do nové stopy níže do údolí Žerotínky v úseku stávající silnice v km cca 19,2 - 21,4. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní řízení a probíhají s tím související jednání.

Úsek Lipůvka – Brno – připojení od Blanska – tvoření kolon

Řešení prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky Lipůvka bylo navrženo v technické studii pro odstranění dopravních závad na silnici I/43 v JmK z r. 2015. Tato studie byla projednána a schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy v minimalistické variantě, právě s mimoúrovňovou křižovatkou Lipůvka.

 

„Nehodovost na I/43 je velmi vysoká. V roce 2018 do září bylo v Jihomoravském kraji evidováno 89 dopravních nehod, z toho 5 smrtelných případů, 3 těžká zranění a 37 lehkých zranění. Smrtelné nehody převyšují číslo za celý rok 2017 již nyní,“ doplnila Vítková.

 

Technické vzdělávání

Senátorka Jaromíra Vítková uspořádala pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice seminář na téma Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory, který se konal v Praze ve středu 3. října 2018. „Základní myšlenkou technického vzdělávání a tedy i tématem celého semináře je dětem, žákům, studentů a jejich rodičům představit technické obory, tak aby se nejen zvýšil zájem o tyto obory, ale aby se zvýšila i manuální zručnost pro každodenní život. Jsem ráda, že jsme se mohli na půdě Senátu potkat z různých sfér a propojit tuto problematiku od samotných aktérů až po instituce zajišťující chod vzdělávací soustavy. Zapotřebí je osvěta nejen rodičů, ale i široké veřejnosti. Mám v plánu se tomuto tématu dále věnovat, uvidíme, co se podaří zrealizovat,“ zakončila Vítková.

 

Diagnostické ústavy a střediska výchovné péče

V současné době se připravuje novelizace zákona č. 109/2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Problémem je nejednoznačnost ve specifikaci činností středisek výchovné péče a diagnostických ústavů. Dochází ke špatnému umísťování dětí vzhledem k problematice obsahových rozdílů těchto zařízení, jejich role často splývá. Díky tomu nejsou striktně ze strany soudů a OSPOD vnímána jako diferencovaná podle míry rizikového chování. Jeden z důležitých podnětů je také nemožnost dobrovolných pobytů. „Navštívila jsem Diagnostický ústav a středisko výchovné péče v Brně na Veslařské ulici, kde jsem si vyslechla tyto problémy v praxi. Novela by měla upravit podmínky a specifikovat činnosti jednotlivých typů zařízení, zpřehlednit typy služeb, jasně vymezit účel a cíl jednotlivých zařízení tak, aby nedocházelo ke špatnému zařazování problematických dětí. V současné době se teprve připravuje materiál, který by měl následně jít do připomínkového řízení,“ uvedla Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Jaromíry Vítkové, 31. října 2018 Boskovice