Nová silnice 43 nebo také 73?

20. 10. 2021 | silnice 43

Ve středu 20. října se konala již 5. beseda na téma „Aktuální stav přípravy S(D)43 a odstranění závad na I/43“. Besedu uspořádala senátorka Jaromíra Vítková společně s městysem Černá Hora a spolkem Naše voda v Černé Hoře. Vzhledem k tomu, že stávající silnice I/43 bude zachována, tak se již nyní mluví o nové silnici „43“ s označením 73.

„Tuto besedu pořádám pravidelně a byla v pořadí již pátá. Velmi si cením toho, že vždy na mé pozvání přijedou relevantní zástupci z Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury, projekční kanceláře PK-Ossendorf s.r.o., Kanceláře architekta města Brna, Policie ČR, Jihomoravského kraje a města Brna. Jsem trochu zklamaná z toho, že se přípravy neposunují rychleji,“ sdělila senátorka Vítková.

Každý z přítomných vystoupil se svým příspěvkem. Zástupci Ministerstva dopravy zejména obhajovali kategorizaci silnice Svitávka-Staré Město ve variantě vystřídaného 3ruhu (vyjma úseku Borušov-Staré Město). Bylo řečeno, že tato varianta nebyla vybrána vzhledem k nejlevnějšímu řešení, ale vzhledem k tomu, že vyšla jako nejekonomičtější. Zástupci vysvětlovali, že toto je běžné v Rakousku, Německu, Polsku či Švédsku. Zazněly i argumenty takové, že vypočítaná intenzita dopravy v roce 2050 bude 10 040 voz/24h na nové I/73 a 13 170 voz/24h na staré trase I/43 a vybraná kategorie pojme až 25 000 vozidel za 24 hodin.

„Ohledně podpory kategorizace silnice Svitávka-Staré Město ve variantě 4pruhové jsem psala ministrovi dopravy, k výzvě se přidalo celkem 19 podnikatelů, Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 a kromě 25 obcí svazku se přidalo dalších 12 obcí. Město Boskovice i hejtman Jihomoravského kraje se ke mně přidali a apelovali na ministra dopravy ve smyslu podpory 4pruhu v tomto úseku. Policie ČR se taktéž vyjádřila, že varianta 4pruhová je bezpečnější. Je až nepochopitelné, že Ministerstvo dopravy přes všechny tyto apely stále trvá na variantě vystřídaného 3pruhu. Vyčkám na obsazení postu nového ministra dopravy, jsem připravena s ním ihned jednat a pokusím se získat jeho podporu. Pokud ani to nebude účinné, tak dle informací, které zaznívají, budeme muset k tomu 3pruhu přistoupit,“ uvedla senátorka Vítková.

 

Ohledně připravenosti jednotlivých úseků informovali zástupci ŘSD ČR.

  • Úsek Troubsko/D1 – Bořitov je ve stupni technicko-ekonomické studie, zatím bez stanoviska EIA. Předpokládají se do konce roku 2022 záměry projektu pro dílčí úseky, na jaře 2025 žádost o územní rozhodnutí a možná realizace v roce 2029-2033.
  • Úsek Bořitov-Svitávka je ve stupni dokončeno zpracování konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále DÚR), aktuálně interní připomínky, stanovisko EIA je platné. V listopadu 2021 se předpokládá výběr zpracovatele dokumentace pro stavební povolení, na jaře 2022 žádost o vydání územního rozhodnutí a realizace stavby 2026-2029.

Okružní křižovatka Sebranice se předpokládá realizovat 03-08/2023.

  • Úsek Svitávka-Staré Město je ve stupni technicko-ekonomické studie, bez stanoviska EIA. V roce 2022 proběhne předběžný geodetický průzkum a v návaznosti na něj bude zadána dokumentace pro územní rozhodnutí. Realizace se předpokládá 2028-2032.

 

„Na jednání zazněla spousta dalších dotazů nejen od starostů a zástupců samospráv, ale i od jednotlivých občanů. Jednalo se například o řešení hluku v obcích Lelekovice, Vranov, řešení objízdných tras či nebezpečných úseků, kde například je velké riziko nehodovosti při přecházení dětí silnice I/43 na autobus u Bořitova a řada dalších. Na jednání zazněla také informace ohledně odstranění bodových závad na silnici I/43 na území Jihomoravského kraje. Účelem je zachování funkční a bezpečné silnice I/43 do doby realizace kapacitní komunikace I/43. Přehled uvádíme níže,“ sdělila senátorka Vítková.

Přehled odstranění bodových závad na silnici I/43:

Podlesí - obchvat

Byla zpracována Technická studie. Záměr projektu schválen CK MD ČR v 12/2019. Pro trojici staveb I/43 Podlesí, obchvat, I/43 MÚK Kuřim-východ a I/43 MÚK Lipůvka byl vydán závěr zjišťovacího řízení v 05/2019 (nebude posuzování podle zákona EIA), spolky podaná odvolání zamítlo MŽP v 12/2019, následnou žalobu zamítl krajský soud v 06/2020, kasační stížnost zamítl NSS v 12/2020. Proveden Podrobný geotechnický průzkum, koncept DUSP byl předložen v 10/2021 k expertnímu posouzení. Podání žádosti o SP očekáváme ve vazbě na MPP v III.Q/2022.

 

MÚK Kuřim-východ

Byla zpracována Technická studie. Záměr projektu schválen CK MD ČR v 12/2019. Zjišťovací řízení vč. kroků spolků je popsán u stavby Podlesí, obchvat. Proveden Podrobný geotechnický průzkum, koncept DUSP byl předložen v 10/2021 k expertnímu posouzení. Podání žádosti o SP očekáváme ve vazbě na MPP v III.Q/2022.

 

MÚK Lipůvka

Byla zpracována Technická studie. Záměr projektu schválen CK MD ČR v 08/2019. Zjišťovací řízení vč. kroků spolků je popsán u stavby Podlesí, obchvat. Aktuálně stále ve stavu dokončovacích prací DÚR (technické řešení s OK/ÚP).

 

Milonice, průtah a Milonice, odbočovací pruh

Byla vydána všechna stavební povolení. Probíhá realizace, dokončení v roce 2021.

 

Závist, stoupací pruh

Je zpracována DÚR, čekáme na vydání ÚR. Proveden Podrobný geotechnický průzkum. Koncept DSP předložen k expertnímu posouzení v 10/2021, následně výkupy a žádost o SP očekáváme v III.Q/2022.

 

Lom Černá Hora, přeložka

Je zpracována DÚR, čekáme na vydání ÚR. Proveden Podrobný geotechnický průzkum. Koncept DSP předložen k expertnímu posouzení v 10/2021, následně výkupy a žádost o SP očekáváme v III.Q/2022.

 

Perná – Krhov

Termínově upozaděná stavba. Záměr projektu schválen CK MD ČR v 07/2018. Byla podána žádost o ÚR. Proveden Podrobný geotechnický průzkum. Aktuálně zahájeny práce na DSP.

 

Krhov – Voděrady

Termínově upozaděná stavba. Záměr projektu schválen CK MD ČR v 01/2020. Probíhá IČ k DÚR, výběr zpracovatele DSP.

 

OK Sebranice

10/2021 – čistopis DUSP, 04/2022 – žádost o společné povolení, 11/2021 – 05/2022 – PDPS vč. výběru zpracovatele, 06/2022 – 11/2022 – soutěž na výběr zhotovitele, 03/2023 – 08/2023 realizace (6 měsíců)

 

Svitávka, odbočovací pruh

Aktuálně zahájeny práce na DSP.

 

Letovice - Rozhraní

úsek 3 (Skrchov – Stvolová) – podání žádosti o SP v 11/2020 konečná fáze výkupu pozemků,

úsek 1 (Letovice) a 4 (Stvolová) – ve změně ÚR, vydání čistopisu DSP obratem po vydání změny ÚR

úsek 2 (Borová) – příprava stavby pozastavena.

 

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

 

fotografie

fotografie

fotografie