Tisková zpráva senátorky Vítkové 6. 2. 2019

06. 02. 2019 | vzdělávání, D43, pozvánka

Kvalita vzdělávání se řeší v Senátu

V naší společnosti se dlouhodobě diskutuje celkový průběh vzdělávání, výsledky žáků, pozice pedagogů ve společnosti a jejich platová ohodnocení a další. Tímto se zabývá Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2017/2018, kterou projednával Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, zpravodajkou Výroční zprávy je senátorka Jaromíra Vítková.

„Výroční zpráva ČŠI obsahuje závažná zjištění, uvádí řadu doporučení, jak pro školy, tak doporučení systémových. Mezi největší problémy patří neustále rostoucí rámcové vzdělávací programy po obsahové stránce, jsou přehlcené. Někdy je to na úkor základních znalostí a dovedností, které by se měly děti ve škole naučit.  Problémem se jeví nesprávné používání digitálních technologií, špatná spolupráce rodin se školou, spolupráce vedení školy s jednotlivými pedagogy. Dalším problémem je neustále rostoucí administrativa, nízký počet kvalifikovaných odborníků, neodpovídající odměny a další,“ uvedla senátorka Vítková.

Výroční zprávu ČŠI v úterý 29. 1. 2019 projednal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu. Senátorka Vítková jednotlivé kapitoly zaměřené na stupně vzdělávání konzultovala s odborníky z praxe.

„Navrhuji sjednat schůzku se zástupci MŠMT a případně dalšími odborníky. Budu požadovat, aby MŠMT navrhlo řešení a časový harmonogram naplnění doporučení citovaných ve Výroční zprávě ČŠI za školní rok 2017/2018,“ uvedla senátorka.

Výroční zpráva se také věnuje zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Na toto téma zorganizovala senátorka Jaromíra Vítková seminář v Senátu s názvem „Výchova aneb kdo za to může“, který proběhl 8. 1. 2019.

„Na základě odborníků z praxe se nyní snažím komunikovat s MŠMT o znovuzavedení dobrovolných pobytů v diagnostických ústavech. Takzvané dobrovolné pobyty byly umožněny využít zákonným zástupcům dětí s poruchou chování na vlastní žádost do 31. 8. 2017. Od 1. 9. 2017 jsou děti umisťovány do diagnostických ústavů pouze na základě soudního rozhodnutí a dobrovolné pobyty je možné realizovat pouze ve střediscích výchovné péče,“ upřesnila Vítková.

Důležitým bodem jednání Senátu dne 31. 1. 2019 byla v rámci novely školského zákona problematika přípravných tříd. Přípravné třídy ZŠ by se měly opět otevřít i dětem, které mají tzv. odklad věkem, tedy dosáhnou šesti let od 1. září do 31. prosince. Návrh novely školského zákona prošel Poslaneckou sněmovnou a byl zařazen na programu schůze Senátu. Zpravodajkou tohoto tisku byla určena senátorka Jaromíra Vítková, která novelu podpořila. „Tento návrh jsem projednala s řadou pedagogů a ředitelů mateřských i základních škol svého obvodu. Jedná se o návrat do stavu, který dříve platil. Řada přípravných tříd zanikla a nepodařilo se je znovu otevřít. Přípravné třídy jsou příznivé pro děti, kterým doporučila poradna odklad ze školní docházky, ale i pro děti které nemohou být zapsány do základní školy s ohledem na nedovršený věk šesti let,“ uvedla Vítková.

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednával tento návrh na své schůzi dne 29. 1. 2019. Na zasedání Výboru přišel zdůvodnit návrh poslanec Jan Čižinský, jako jeden z předkladatelů. Výbor po rozpravě a doporučení zpravodajky Jaromíry Vítkové nakonec doporučil Senátu schválit tento návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. „Myslím, že umístění do těchto tříd může pomoci zřizovatelům v oblasti mateřského školství. Toto opatření také může pomoci dětem, rodičům a není pro nikoho limitující. Nejde o tisíce dětí. Jde o poměrně malé počty. Týká se to především velkých měst. Komunikovala jsem s náměstkem primátora v Brně. Pro ně je to docela závažná věc,“ doplnila senátorka Vítková.

Senát na svém jednání dne 31. 1. 2019 novelu schválil a nyní bude zaslána k prezidentovi.

 

Oslavy 100. výročí narození kardinála Špidlíka

V neděli 13. ledna 2019 si široká veřejnost připomněla 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka v Muzeu regionu Boskovicka díky První vzpomínkové akci, kterou uspořádala senátorka Jaromíra Vítková ve spolupráci s Orlem jednotou Boskovice. Celou akci doprovázela slovem Jaromíra Vítková a Helena Janíková. Dámy představily fotoalbum s citáty Otce Špidlíka. K vidění byla malá výstavka dokumentující vzpomínková setkání a akce, které uspořádala jednota Orel Boskovice od roku 2010, kdy kardinál Špidlík zemřel. Hudební vystoupení v podání M. Kindermannnové, T. Hamplové a K. Honzírkové doplnilo celou akci. Závěrem byla puštěna videoukázka „Krásné slovo otce Špidlíka“. Stovka návštěvníků si touto krásnou vzpomínkovou akcí připomněla tak významnou osobnost a boskovického rodáka kardinála Tomáše Špidlíka.

„Akce budou probíhat celý rok nejen v Boskovicích, ale i v Praze a na Velehradě. Významným mezníkem bude v srpnu odhalení památníku kardinálu Špidlíkovi v parčíku nedaleko jeho rodného domku na Bělé. Velmi významná bude konference v Senátu 21. října 2019 na téma Duchovní odkaz kardinála Špidlíka. Nyní bych Vás ráda pozvala na Duchovní koncert k 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka sboru BaczBand, který se bude konat 10. 2. 2019 od 16.00 hod. v kostele sv. Jakuba st. v Boskovicích. Vystoupí BaczBand (bačbend) skupina lidí, kteří nejsou žádní profesionálové, ale amatéři s hudbou v srdci a obrovským nadšením. Podporují opravy kostelů a také se rozhodli podpořit oslavy výročí narození kardinála Špidlíka. Sbor BaczBand si připravil průřez tvorbou, uslyšíme například písničku Já čekám, přetextovaný hit americké skupiny Hillsong. Dále uslyšíme písničky od známých skladatelů jako je skupina Good Work, zpěvačka Simona Martausiová, Anežka Hradilová, schola Adorare a jiní,“ uvedla senátorka Vítková.

 

Pozvánka

„Ráda bych Vás pozvala na již 3. besedu v Černé Hoře na téma „Aktuální stav D43 a odstranění závad na I/43“ Besedu pořádám ve spolupráci s městysem Černá Hora a spolkem Naše voda z.s. Beseda se bude konat 4. 3. 2019, 17:00 hodin v sále Zámečku, Budovatelská 282, Černá hora. Účast přislíbili zástupci Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Jihomoravského kraje a další významní hosté. O besedu byl vždy velký zájem,“ řekla Vítková.

tisková zpráva senátorka Jaromíry Vítkové 6. 2. 2019