Další novela památkového zákona prošla Senátem

30. 05. 2024 | Tisková zpráva

Ve středu 29. května 2024 se na 24. schůze Senátu projednával návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Garančním výborem, který byl určen pro projednání tohoto návrhu zákona, byl Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a zpravodajkou výboru byla určena senátorka Jaromíra Vítková.

Novela zákona navrhuje, aby předměty ochrany, tj. památkové zóny, památkové rezervace, ochranná pásma nemovitých kulturních památek, národních památek, památkových zón a rezervací, byly zapsány v základním registru územní identifikace v souladu se zákonem o základních registrech. V rámci novely je dále navrhováno posílení práv krajů tak, aby mohly upravit požadavky na zpracování archeologických nálezů a dokumentací k nim, a způsob jejího podání kraji,“ uvedla, mimo jiné, v rámci projednávání této novely zpravodajka Vítková.

Nad rámec výše uvedeného, návrh novely zákona o státní památkové péči reaguje na nový stavební zákon. Návrh odstraňuje terminologické neprovázanosti aktuálního znění zákona o státní památkové péči na stavební zákon a technicky upravuje vymezení dílčích pojmů v oblasti restaurování. Jedná se v podstatě o technickou novelu; úprava zákona nepředstavuje podstatné a rozsáhlé dopady, nepřináší novou regulaci, navíc nedochází k nové zátěži orgánů státní správy. Práva a povinnosti vlastníků nemovitostí v daných územích nejsou dotčeny.

Navržená úprava prošla Senátem a pro se vyslovilo 54 senátorek a senátorů z celkového počtu 65 přítomných.

Aktivita senátorky Vítkové v oblasti památkové péče nesouvisí pouze s novelou předmětného zákona, ale její činnost a zájem o danou sféru je dlouhodobý. Za svého působení ve funkci místostarostky města Boskovice se starala o městskou památkovou zónu, kdy její snahou a úsilím bylo město téměř každý rok oceněno vítězstvím v krajském kole Programu regenerace městských památkových zón. Na její impuls byla v roce 2021 v Senátu uspořádána konference na téma Památková legislativa v České republice – praxe a výhledy, a to i s mezinárodní účastí. „Ve svém senátorském obvodu se rovněž snažím pomáhat vlastníkům památek, ať už obcím, městům nebo farnostem, získávat dotace na jejich opravy. Bohužel vždy to není velmi jednoduché, protože i v této oblasti stále chybí dostatek finančních prostředků“, dodala v této souvislosti senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové