Novela zákona o státní památkové péči

04. 01. 2022 | památková péče

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal v úterý 4. 1. 2022 dílčí Novelu zákona o státní památkové péči, kterou předkládá skupina senátorů. Téměř po dvouleté diskuzi, řady jednání a konferenci, Výbor novelu doporučil předložit schůzi Senátu a zpravodajkou určil senátorku Jaromíru Vítkovou.

Návrh novely stanovil tři horní hranice pokut uložených za přestupky a to 100 000 Kč (porušení oznamovací povinnosti), u ostatních přestupků se naopak horní hranice pokuty zvyšuje na 10, respektive na 20 milionů korun českých.

„Hlavním cílem novely bylo zejména navýšení pokut za porušení povinností uvedených v zákoně o státní památkové péči. Na Výboru jsem předložila pozměňovací návrh, jehož cílem bylo ošetření oblasti archeologických nálezů. Snížení horní hranice pokut u oznamovací povinnosti v oblasti archeologických výzkumů by znamenalo velké snížení vymahatelnosti práva. Z toho důvodu jsem podala pozměňovací návrh, který tuto oblast ošetřil. Pozměňovací návrh jsem podrobně konzultovala několikrát se zástupci Ministerstva kultury. Je rozdíl v porušování a tudíž i ve výši pokut podle významu dané památky,“ sděluje senátorka Vítková.

Nyní bude novela zákona projednávána na nejbližším plénu Senátu. V případě schválení je navrhovaná účinnost od 1. července 2023.

V říjnu 2021 proběhla velká konference „Památková legislativa v ČR – praxe a výhledy“ v Senátu, kterou iniciovala senátorka Vítková pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

„Na základě vyjádření a stanovisek Ministerstva kultury a dalších relevantních institucí jsem vzala na vědomí, že největším problémem je i to, že se množí vyhledávání archeologických nálezů jednotlivci pomocí detektorů a s takto získanými nálezy se obchoduje na internetu. Vyjednala jsem, že k této problematické oblasti bude speciální seminář ve spolupráci s Ministerstvem kultury,“ zakončuje senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

 

 

fotografie