Senátorka za obvod Blansko podpoří kandidátku KDU-ČSL do zastupitelstva JMK

24. 01. 2020 | tisková zpráva

Senátorka Jaromíra Vítková aktivně působí v Praze, ale i ve svém obvodu Blansko, který zahrnuje nejen Boskovicko, Blanensko, ale i část Kuřimska. V Senátu je členkou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a také členkou Podvýboru pro sport. Dále je ověřovatelkou a členkou volební komise.

„Za 3 roky v Senátu jsem zorganizovala řadu akcí: seminářů, besed, setkání, kulatých stolů, koncertů, výstav a dalších aktivit. Chtěla bych zmínit zejména aktivity v oblasti vzdělávání: seminář Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vzdělávání, seminář na téma Výchova aneb kdo za to může, kulatý stůl Vrátíme prestiž řemeslům ve společnosti? a v neposlední řadě seminář na téma Jesle X dětské skupiny,“ uvedla senátorka Vítková.

Problematika předškolního vzdělávání je nedořešena a dětské skupiny nemají jistou budoucnost. S ohledem na připravovanou novelu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, kterou iniciuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, senátorka uspořádala seminář na téma dětských skupin přímo v Senátu za účasti příslušných odborníků z jednotlivých ministerstev.

„Obecně dětské skupiny podporuji a mám ve svém obvodu několik, se kterými jsem v kontaktu.  Zajímá mě, jak žijí rodiny s malými dětmi. O děti do tří let by měla pečovat rodina. Někdy to není reálné. Pak by si zařízení mateřských škol a dětských skupin neměla konkurovat, ale doplňovat se v tom, co nabízí. Ohledně financování dětských skupin by byla větší jistota formou víceletého financování, jako je například u sociálních služeb,“ sdělila Jaromíra Vítková.

Již druhým rokem senátorka Jaromíra Vítková má na starosti Výroční zprávu České školní inspekce. V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. „Výroční zpráva obsahuje závažná zjištění, uvádí řadu doporučení pro školy, zřizovatele a doporučení systémová. Na základě pověření Výboru pro vzdělávání jednáním s MŠMT, jsem během roku 2019 několikrát vyvolala jednání se zástupci MŠMT. Formální podoba výroční zprávy je nevyhovující, není přehledná pro srovnání s výročními zprávami z minulých let. Chybí stanovení zodpovědnosti a termíny. Není dohledatelné, zda někdo doporučení aplikuje v praxi. Není sledována kontrola doporučení či návrhů, zda jsou naplňovány či realizovány,“ uvedla senátorka.

Největší prioritou senátorky Jaromíry Vítkové je výstavba D43. Senát petici nejen projednal, ale přijal i usnesení s odpovědností a termíny. „Proto komunikuji s MD ČR, Jihomoravským krajem, ŘSD ČR. A výsledky se dostavují. Při výjezdním jednání 29. října zástupce ŘSD informoval, že Oddělení technické přípravy Morava ŘSD postupuje na generální ředitelství do Prahy záměr projektu Bořitov-Svitávka k doplnění formalit a následně by měla záměr projednat centrální komise dopravní infrastruktury k odsouhlasení. Následovat bude výběrové řízení na zpracovatele k dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Vedle toho se dále řeší celý úsek od Bořitova až po Staré Město. V prosinci jsem navštívila Ministerstvo dopravy, abych si ověřila, zda se pracuje průběžně na slíbených záležitostech v této věci,“ doplnila senátorka Vítková.

K práci senátora nesporně patří také aktivní práce v jeho obvodu. Řadu akcí senátorka Jaromíra Vítková uspořádala ve svém obvodu Blansko, například setkání pro zástupce obcí na téma nakládání s odpadními vodami se zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Státního fondu životního prostředí, seminář pro pedagogy Boskovicka a Blanenska. „Uspořádala jsem také semináře pro podnikatele či snídaně s podnikateli na různá témata.  Zorganizovala jsem schůzku k problematice stavu silnic II. a III. tříd na území našeho okresu. Zmínila bych také výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, které jsem uspořádala na Boskovicku a Blanensku v červnu 2017. Také jsem navštívila řadu zastupitelstev obcí v mém regionu a řešili jsme konkrétní problémy. Setkávám se s občany na různých kulturních, společenských, sportovních akcích, kde se na mě také obrací s jednotlivými problémy. Veškeré aktivity nejdou ani vyjmenovat, jde o neustálou práci a kontakt s lidmi, který je velmi důležitý v mé práci,“ uvedla senátorka. 

V rámci Jihomoravského kraje senátorka Jaromíra Vítková působí jako členka Komise životního prostředí a Výboru sociálně-zdravotního. Kandidovat v blížících se volbách do zastupitelstva JMK bude na 21.-70. místě. „Chci kandidátní listinu za KDU-ČSL nejen podpořit, ale rozhodně budu dále spolupracovat se zastupiteli Jihomoravského kraje zvolenými ve volbách na podzim 2020. Problémy, které řeším jako senátorka, souvisí i s politikou Jihomoravského kraje a osobně se nejvíce zajímám a chci řešit i nadále: problematiku dopravy, a to okres Blansko i části okresu Brno venkov, okolí Kuřimi. Budu pokračovat v řešení urychlit výstavbu klíčové dálnice D43, neuspokojivý technický stav úseků i mostů na území senátního obvodu Blansko. V oblasti dopravy je nutné reagovat na dopravní dostupnost okrajových částí okresu, která není vždy optimální a senátní obvod Blansko sousedí s několika kraji. Další problematikou je oblast zdravotnictví, kdy na území okresu Blanskou jsou 2 nemocnice, které nejsou zřízeny krajem, ale městy. Důležité je, aby do budoucna Jihomoravský kraj ve svém rozpočtu jako mandatorní výdaj uvedl finanční příspěvky pro tyto 2 nemocnice, aby samosprávy města Blanska a Boskovice nemusely každý rok žádat o tyto finanční prostředky,“ uvedla senátorka Vítková.

„Do budoucna vidím důležité pro území okresu Blansko řešit problematiku životního prostředí, zejména vodního hospodářství a nedostatku vody v území. V příštím volebním období, dle mého názoru, je třeba vložit více prostředků z rozpočtu kraje na opravy kulturních památek, církevní památky nevyjímaje. S ohledem na velmi aktivní neziskový sektor, je třeba zvážit, zda i v této oblasti rozpočet finančně neposílit,“ zakončila Jaromíra Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové