Dopis na krajský soud v souvislosti s žalobou ZUR JMK

10. 08. 2017 | Petice D43

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16

601 95 Brno

 

K č.j. 65 A 3/2017-354

V Boskovicích, dne 10. 8. 2017

 

Osoba zúčastněná na řízení: Ing. Jaromíra Vítková, senátorka, Komenského 33a, 680 01 Boskovice

Oznámení o uplatňování práv osoby zúčastněné na řízení.

Na podkladě vyrozumění, výzvy a poučení osob zúčastněných na řízení tímto oznamuji Krajskému soudu v Brně, že v řízení vedeném pod sp. zn. 65 A 3/2017 o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 5. 10. 2016, budu uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení dle § 34 soudního řádu správního. Jako předsedkyně petičního výboru ve věci Petice na podporu a přípravy realizace dálnice D 43 (Brno-Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, kterou podepsalo 1262 občanů na petiční archy a 1492 občanů elektronicky, mám za to, že případné zrušení části či celých Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje má potenciál způsobit podepsaným občanům významný negativní zásah do jejich práv.

Žádám současně zdvořile nadepsaný soud o zaslání kopie žaloby a současně na základě výzvy soudu nabízím kopie podpisových archů Petice.

 

S pozdravem

Ing. Jaromíra Vítková

senátorka

 

adresa pro doručování:

Komenského 33a

680 01 Boskovice

 

Příloha: Petice na podporu a přípravy realizace dálnice D 43 (Brno-Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje