Pozitivní dopady péče o památkový fond mohou být ekonomického i neekonomického charakteru

24. 04. 2017 | památky a kultura

Mezi body volebního programu Ing. Jaromíry Vítkové v loňské senátní kampani byl také bod „Systematický postup pro zachování kulturního a přírodního dědictví“. V pozici místostarostky usilovala o obnovu a opravy památek v Boskovicích čtrnáct let. Měla proto i letos čest převzít 18. dubna na Pražském hradě již po několikáté Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2016. Za krajské vítězství Boskovice obdržely odměnu 100 tis. Kč a současně Boskovice byly vyhodnoceny redakcí časopisu Moderní obec.

Nejen město Boskovice, ale každá obec, město i další vlastnící se snaží památky obnovovat a udržovat. Bohužel, tyto činnosti jsou finančně velmi nákladné.
Péče o památky spadá, mimo další problematiku, do gesce Ministerstva kultury ČR. Vláda v roce 2014 přijala Programové prohlášení, kde se zavázala přiblížit se jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby, zajistit přímou vazbu mezi příjmy z turistiky a výdaji na záchranu a údržbu památkového fondu a důsledně využít fondů Evropské unie a norského finančního mechanismu na opravy památek. Ministerstvo vypisuje celou řadu dotačních titulů – Program regenerace MPZ, Havarijní program, Program záchrany architektonického dědictví, Program péče o vesnické památkové zóny, Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Program restaurování movitých památek. Od roku 2013 jsou vkládány do těchto programů vyšší finanční prostředky. Další zdroji mohou být dotační tituly krajů a Fondy Evropské unie.

„Stále však platí“, uvedla senátorka Vítková, „ že památky byly v minulosti zanedbávány a proto na jejich opravy a obnovu finanční prostředky stále chybí.“ Podle analýzy ministerstva je pozitivní dopad obnovy památkového fondu i do jiných odvětví národního hospodářství. Zejména do stavebnictví a cestovního ruchu. A jednoduše řečeno, 1 Kč vydaná na obnovu památkového fondu přináší 0,50 Kč do státního rozpočtu. Myslím, že zde je třeba řešit způsob provázání výnosů z cestovního ruchu s náklady na obnovu a uchování kulturních památek.

Další problém, který je nutno v oblasti památkové péče vyřešit je schválení Zákona o památkovém fondu. Vítková uvedla: „V současné době prochází návrh zákona Poslaneckou sněmovnou, ale je obava, zda bude do konce volebního období schválen.“

Vítková dále informovala, že Výbor pro vzdělávání, vědu a kulturu Senátu, jehož je členkou, bude začátkem června zasedat v Boskovicích. Na programu je i návštěva kulturních památek a setkání s jejich vlastníky. „ Mám radost, že kolegům senátorům představím Blanensko a Boskovicko a s konkrétními problémy v památkové péči, které můžeme zohlednit při projednávání legislativy.“

Z Tiskové konference v Brně 24. 4. 2017